Ueb faqja jonë shërbehet me cookies (ëmbëlsira). Në tekstin në vazhdim mund të mësoni më shumë rreth cookies (ëmbëlsirave), si i përdorim dhe si mund t’i kontrollojmë ato.

Me përdorimin e kësaj uebfaqeje pajtoheni që të përdorni cookies në përputhje me këtë Njoftim rreth cookies. Nëse nuk dakordoheni me përdorimin e këtyre cookies, ju lusim që t’i pamundësoni ato, duke përcjellur udhëzimet rreth këtij Njoftimi për cookies, në mënyrë që cookies nga kjo ueb faqe të mos dërgohen në pajisjen tuaj.

Çka janë cookies?
Cookies janë skedare të vogla tekstuale të cilat dërgohen në pajisjen tuaj kur të vizitoni ndonjë ueb faqe. Cookies pastaj dërgohen prapë në ueb faqen burimore çdo herë kur të vizitoni faqen ose ndonjë ueb faqe tjetër e cila e njeh atë cookie. Cookies shërbejnë si memorie e ueb faqes e cila asaj ueb faqeje i lejon që të kujtojë pajisjen tuaj kur të vizitoni faqen përsëri. Cookies gjithashtu mund të mbajnë në mend preferencat tuaj, të përmirësojnë ndjenjën tuaj si shfrytëzues si dhe të rregullojnë reklamat të cilat i shihni për të treguar vetëm ato aqë janë më të rëndësishme për juve.

Llojet e cookies

Cookies të sesioneve dhe të vazhdueshme
Mund të përdorim cookies të sesioneve të cilat ekzistojnë deri sa të mbyllni kërkuesin tuaj të internetit. Gjithashtu, mund të përdorim cookies të vazhdueshëm të cilët ekzistojnë një kohë më të gjatë.

Qëllimi
Cookies në ueb faqen tonë shërbejnë për një ose më shumë qëllime të përmendura na vazhdim:

Të domosdoshme
Cookies që janë të domosdoshme për ofrimin e shërbimeve të cilat i kërkon shfrytëzuesi.
 

Zbatimi
Cookies të cilat grumbullojnë të dhëna për atë se si vizitorët shërbehen me ueb faqen, për shembull cilat faqe i vizitojnë më shpesh dhe a marrin mesazhe rreth gabimeve nga ueb faqja.


Funksionaliteti
Cookies që i lejojnë ueb faqes të njohë përzgjedhjet e shfrytëzuesit (si emrin e shfrytëzuesit, njuhën ose rajonin) dhe ofrojnë opsione të përmirësuara më të përshtatura për shfrytëzuesin.


Targetimi ose publikimi
Cookies të cilave iu dërgohen reklamat të cilat janë më të rëndësishme për shfrytëzuesit dhe iu përgjigjen më shumë interesave të tyre. Gjithashtu përdoren për kufizim sa herë shfrytëzuesi dëshiron të shohë reklamën, si dhe për ndihmë gjatë matjes së efikasitetit të kampanjave reklamuese.

Cookies të palëve të treta
Ueb faqja jonë mund t’i lejojë cookies të palëve të treta që të paraqiten bashkë me shërbimet të cilat paraqiten në ueb faqe. Ato cookies nuk i kontrollojmë. Për më shumë informacione rreth asaj se si pala e tretë shërbehet me cookies, ju lusim që të vizitoni ueb faqet e përshtatshme të palës së tretë. Detajet rreth çfarëdo cookies të palëve të treta të cilat përdoren në këtë ueb faqe, duke përfshirë qëllimin e tyre, do të jepen në tabelën në vazhdim.

Cookies e përdorura në këtë ueb faqe
Për funksionimin normal të ueb programit: cookies shërbejnë për funksionimin normal të mundësive të caktuara të ueb përmbajtjeve të cilat shfrytëzuesve ia lehtësojnë qasjen ndaj përmbajtjes.


Për përcjelljen e statistikave të vizitave: cookies grumbullojnë informacione rreth interaksioneve të vizitorëve në ueb faqet tona. Përdoren për ruajtjen e të dhënave të tjera lidhur me aktivitetin e shfrytëzuesit.

Si të kontrollohen dhe të fshihen cookies
Shumica e kërkuesve të internetit pranon cookies, por zakonisht mund të ndryshoni rregullimet e kërkuesit që të refuzojë cookies të reja ose që thjeshtë të ju njoftojë kur janë dërguar cookies të reja në pajisjen tuaj.

Në mënyrë që të rregulloni kërkuesin të refuzojë cookies, shihni udhëzimet për ndihmën e dhënësit të kërkuesit (të cilat zakonisht gjenden nën përgjedhjet "Ndihmë", "Veglat" ose "Rregullo").
Theksojmë se funksionalitetet e caktuara të ueb faqes mund të humbin nëse refuzoni ose pamundësoni cookies. Përveç kësaj, pamundësimi i cookies ose kategoritë e cookies nuk i fshin cookie nga kërkuesi juaj. Këtë duhet ta bëni vetë në menynë e kërkuesit.

Ndryshimet e përdorimit tonë të cookies
Të gjitha ndryshimet e përdorimit tonë të cookies për këtë ueb faqe do të kryhen këtu dhe sipas nevojës tek ajo do të na dërgojnë edhe ueb faqet tona në të cilat do të theksohen ndryshimet.